Vedtægter

Lejerforeningen Maglehøj


Maglehøj Strandvej , 4983 Dannemare

 e-mail: maglehoej@maglehoejstrand.dk

Maglehøj lejerforening - Maglehøj Strandvej, 4983 Dannemare - Maglehoejstrand.dk - e-mail maglehoej@maglehoejstrand.dk
§1

Foreningens navn er Lejerforeningen "Maglehøj", med hjemsted i Lolland kommune.§2

Foreningens formål er:

1.af ejeren af ”matr.nr 2y, Nr. Egebølle By”, Tillitse” ved kontrakt at leje det areal, medlemmernes huse er beliggende på.

2.at varetage medlemmernes interesser overfor ejeren af

”matr.nr 2y, Nr. Egebølle By, Tillitse”

3.at varetage medlemmernes interesser overfor offentlige myndigheder og andre – herunder at administrere det omfattende areal.§3

Enhver sommerhusejer, hvis grund/grunde hører under ”matr.nr 2y, Nr. Egebølle By, Tillitse” jorder, er forpligtet til at være medlem af foreningen.

Sammenlægning af grunde kan ikke finde sted. Hver af de bestående grunde deltager i den samlede udgiftsfordeling efter reglerne i § 6.

Et eksemplar af foreningens vedtægter skal tilstilles hvert enkelt medlem ved indmeldelse i foreningen.

Ved salg af sommerhus skal adresseændring omgående meddeles til foreningen. Indtil da hæfter sælger for alle krav foreningen måtte have for hus eller grund.

Forpligtigelserne på den overtagne grund påhviler de nye ejere m.h.t. grundleje, digeskat, toiletanlæg m.v.§4

Alle grunde er tilsluttet foreningens vakuumanlæg og alle medlemmer deltager i driftsudgifterne til dette fælles anlæg.

Ved driftsforstyrrelse på fælles rørledninger påhviler det foreningen at udbedre disse.

Driftsforstyrrelse på de enkelte toiletter og rør til hovedledning påhviler medlemmerne.§5

Det er ikke tilladt medlemmerne at foretage nybygninger, tilbygninger eller om-bygninger på de af dem lejede arealer, uden forud indhentet tilladelse hos de respektive myndigheder, bilagt de nødvendige tegninger og beskrivelser.

Omgåelse af ovenstående ved at parkere en uindregistreret campingvogn eller lign. på det lejede areal, er ikke tilladt.


Det påhviler bestyrelsen at påse, at de i foreningens område beliggende huse og grunde passende vedligeholdes. Misligholdelse vil blive påtalt og lejeren er forpligtiget til inden for en fastsat frist at få forholdene bragt i orden. Såfremt henstillingen ikke bliver imødekommet, vil dette blive udført for lejers regning. Er dette ikke muligt, vil det medføre ophør af lejemålet og tvungen fraflytning fra det lejede areal.


Hvis et medlem i forbindelse med nybyggeri om - og tilbygning samt ved anvendelse af store og tunge køretøjer og maskinredskaber belaster udstykningens vej , rabatter eller fællesarealer, så disse beskadiges, er denne forpligtiget til at sørge for udbedring således, at vejen, rabatten eller fællesarealet føres tilbage til samme stand som forud for skadens opståen


Overtrædelse af foreningens vedtægter kan medfører eksklusion af lejerforeningen. Hvert enkelt af sådanne sager skal behandles på en generalforsamling, eventuelt en ekstraordinær generalforsamling.


Eksklusionen bortfalder når ethvert krav til Lejerforeningen er opfyldt.§6

Til foreningen svares årligt en ydelse, der opdeles således:

1. Grundleje

2. Digeskat

3. Ejendomsskat

4. Renovation

5. Vand

6. Udgifter til toiletanlæg

7. Kontingent


Ad. Punkt 1. Den årlige ydelse af grundlejen pristalsreguleres i samme omfang, som den mellem foreningen og ejerne af ”matr.nr  2y, Nr. Egebølle By, Tillitse”fastsatte leje for hele arealet reguleres.

Den årlig grundleje af grundarealerne, som består af flg. (normtal = årlig grundleje / 96 grunde) Grundstørrelse fra 0 - 150 m2 (gr.A) 11 stk. (nøgletal 64%) " 151 - 175 " (gr.B) 15 stk. (nøgletal 79%) " 176 - 250 " (gr.C) 44 stk. (nøgletal 100%) " 251 - 350 " (gr.D) 14 stk. (nøgletal 116%) " 350 > " (gr.E) 12 stk. (nøgletal 149%)

Ad . punkt 2- 6 Fastsættes af bestyrelsen på baggrund af faktiske udgifter i.h.t. udarbejdet budget.

Ad. punkt 7. Fastsættes 1 år af gangen på den ordinære årlige generalforsamling.§7

Den årlige leje forfalder til betaling hvert år 1 marts. Sidste rettidige betalingsdato er hvert år 30.april.

Hvis ikke ydelsen er betalt til tiden vil beløbet uden yderligere varsel blive inddrevet ved inkasso og der påløber et rykkergebyr på min. Kr. 50,00 og 2% i morarenter pr. påbegyndt måned, indtil ydelsen er betalt.

Hvis ikke ydelsen er betalt inden udløbet af den fastsatte frist i rykkerbrevet, kan restancen medføre ophør af lejemålet og tvungen fraflytning fra det lejde areal.

Bestyrelsen er under særlige forhold bemyndiget til at dispenserer herfra.

Til dækning af eventuelle restancer ved fraflytning indbetales et depositum af ny lejer svarende til 1 års opkrævning for den pågældende grundtype.

Depositum indbetales til lejerforeningen for grunde der er overtaget efter 01.april 2004. Såfremt der ikke forefindes restancer returneres depositum i forbindelse med salg.§8

GENERALFORSAMLIG

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar kvartal og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmernes sidste kendte adresse. Ejerne”matr.nr ”2y, Nr. Egebølle By, Tillitse” har møderet til generalforsamlingen.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kassereren fremlægger regnskab

4. Indkomne forslag

5. valg: a) formand (på lige årstal) b) 2 bestyrelsesmedlemmer c) 2 bestyrelsessuppleanter d) 2 revisorer e) 1 revisorsuppleant

6. Fastsættelse af medlemskontingent for det følgende år.

7. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Alle medlemmer har stemmeret med en stemme uanset antal af lejede grunde.

Medlemmerne har ret til at lade sig repræsentere på generalforsamlingen ved skrift-

Generalforsamlingen er højeste myndighed, og er, når den er lovligt indvarslet, beslutningsdygtig uanset antallet af mødte medlemmer. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Skriftlig afstemning kan på forlangende finde sted.

Undtagelse herfra er forslag om vedtægtsændringer der skal vedtages med 2/3 af de fremmødte medlemmer.


Vedtægtsændringer kan kun lovligt vedtages, når forslaget er optaget som et særskilt punkt på dagsorden.

Stemmeafgivningen ved vedtægtsændringer skal altid ske skriftligt.

§9

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 30 af medlemmerne, ved skriftlig motiveret henvendelse til bestyrelsen, anmoder herom.

Sådan anmodning skal ledsages af dagsorden for generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter samme regler, som til ordinær generalforsamling.§10

BESTYRELSEN

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en formand og 4 bestyrelsesmedlemmer således:

a) Formand denne vælges for 2 år af gangen. Genvalg kan finde sted.

b) Bestyrelsesmedlemmer disse vælges for 2 år ad gangen. Efter tur afgår 2 bestyrelsesmedlemmer hvert år. Genvalg kan finde sted. b1) Dog således, at formand på valg lige årstal, og kassereren på valg ulig årstal

c) 2 bestyrelsessuppleanter. Disse vælges for et år af gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen kan udvides med op til 2 personer.


På generalforsamlingen vælges endvidere 2 revisorer, der begge skal være regnskabskyndig, og 1 revisor suppleant.


Revisorerne kan vælges uden for medlemmers rækker. Valgene gælder for et år af gangen.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder så ofte, han finder det fornødent, eller når et flertal af bestyrelsen begærer dette.


Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme eller i hans fravær næstformandens stemme afgørende.

Kassereren fører regnskab over foreningens indtægter og udgifter og er ansvarlig for foreningens pengemidler. Regnskabet er kalenderåret.


Kassebeholdningen skal indestå på bank- eller sparekassekonto, såfremt den overstiger 1.000, 00 kr.


Dele af kassebeholdningen kan sættes i statsobligationer.


Det reviderede regnskab skal vedlægges indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Sekretæren fører beslutningsprotokol over samtlige foreningens møder.

Foreningens medlemmer hæfter solidarisk for alle foreningens påhvilende forpligtelser.

Formanden kan tegne foreningen. Ved optagelse af lån kræves dog vedtagelse på en generalforsamling.§11

Opløsning af foreningen kan kun ske, når ¾ af foreningens samtlige medlemmer på en i den anledning afholdt generalforsamling stemmer derfor.

Opløsning af foreningen kan ikke ske så længe foreningen har lejekontrakt med ejeren af ”matr.nr 2y, Nr. Egebølle By” I tilfælde af oplæsning af foreningen skal eventuel kassebeholdning eller andre værdier anvendes til velgørende formål efter generalforsamlingens beslutning.§12

Ordensregler og almindelige bestemmelser.

a. Medlemmerne opfordres til at vise størst mulig hensyn til privatlivets fred. Det fastslås som en selvfølge – at det i medlemmernes egen interesse holdes ro og orden indenfor området, således at hverken foreningens egen medlemmer, ejeren af ”matr.nr 2y, Nr. Egebølle By” eller myndighederne kan fremsætte berettiget klage over herskende forhold.


b. Af hensyn til færdslen på Maglehøj Strandvej skal levende hegn mod vejen beskæres og klippes. Samme bestemmelse gælder for de lejere der har levende hegn ud mod marken i nord. Eventuel nyplantninger må sættes under hensyn til væksternes udbredelse. Såfremt vedligeholdelse er mangelfuld, kan bestyrelsen få udført dette, for lejers regning, efter forudgående varsel.


c. På det af foreningens lejede fyldgravsareal, – må der ikke henkastes affald eller jord af nogen som helst art.

d. De af kommunen påbudte og leverede affaldsstativer, skal vedblivende henstå ved sommerhusene og følge disse ved eventuelle salg.

e. Det er ikke tilladt at lave stikledninger på de vandrør der er lagt i jorden, og føre dem ind i husene.


f. Det påhviler lejeren at sørge for at vejen ikke bliver blokeret af biler (egne som gæsters), men henvises til nærmeste parkeringsplads. Af og pålæsning er tilladt, men ingen parkering.


g. I tidsrummet 1/6-31/8 må al støjende adfærd, herunder slåning af græsplæne, med såvel motorklipper som håndmaskine, samt andet brug af motor og eldrevne værktøj ikke finde sted fredag og lørdag, i tidsrummet fra kl. 18.00 til kl. 08.00 næste morgen, søndag fra kl. 14.00 til kl. 8.00 næste morgen.


Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 17/8 1967 og ændret på generalforsamlingerne den 12/3 1971,2/3 1973, 22/2 1974, 26/3 1976,30/1 1981,11/3 1988, 10/3 1995, 1/3 2002, 5/3 2004, 29/3 2014 og 27/3 2015, 23/3 2018.Vedtægter for lejerforeningen Maglehøj

Ode til Maglehøj

(2004)

Oh Maglehøj du  Fagre mø

du ligger ved den Østersø

og giver lys og luft og vand

til hver kvinde og mand

du stadig summer vid og plads

skønt skyder op mangt et palads

din sjæl vi fast vil huske på

"mit Maglehøj" gid du bestå


anonym beundrer

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Læs mere
Godkend